TDM barnehager – Det komplette alternativet

Webasak17

TDM Barnehager har som formål å drive kvalitative gode og trygge barnehager. Vi legger vekt på at foreldrene skal vite at barna deres har det godt og trives på barnehagen. Vi satser på å holde en høy service profil gjennom en løpende og god kommunikasjon.

Vi driver 5 barnehager geografisk spredt i Halden Kommune. Er du opptatt av beliggenhet finner du oss nær deg.
Våre barnehager har felles grunntanke og visjon; Frihet og glede i et positivt miljø.
Allikevel har de ulik egenart gjennom ulike satsingsområder og nisjer.

 


Er du opptatt av å gi ditt barn noe spesielt kan vi tilby;
Asak Kulturbarnehage  —  med fokus på musikk, teater og estetiske fag
Høvleriet Barnehage  —  sentrumsnær med fokus på aktivitet
Skogkanten Dyr & Naturbarnehage  —  en gård med fokus på dyr og natur
Solbakken Naturbarnehage  —  liten og intim med fokus på natur
Trolltangen Naturbarnehage—sentrumsnær med fokus på natur

På kartet finner du barnehagenes beliggenhet:

TDM Barnehager er det komplette alternativ.

Vi legger til rette for at foreldrene skal føle seg hjemme i barnehagen. Derfor er foreldrene alltid velkommen til å tilbringe tid i våre barnehager. Enten de trenger å prate med personalet, andre foreldre, sitt eget eller andres barn. Bli gjerne med oss voksne ned på gulvet for å leke litt med barna en dag du har tid. Det er her det magiske skjer hos oss. På denne måten blir de kjent med sitt barns andre hjem.
_________________________________________________________________________

Private Barnehagers Landsforbundpbl.no-header

Våre barnehager er medlem av PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Dette er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. 

Vi har også gjennom dette medlemskapet forpliktet oss til å følge PBLs tariffavtale som sikrer våre ansatte gode og trygge arbeidsforhold med konkurransedyktige lønninger og egen pensjonsordning. Dette fortjener barnehagens viktigste ressurs!
_________________________________________________________________________

Samarbeid med barnehagen
Det er foreldrene som har hovedansvaret for barns oppdragelse. Barnehagen er et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Foreldre og barnehage skal ha regelmessig kontakt om barnets trivsel og utvikling. Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig, gjensidig forståelse for de dilemmaer som kan oppstå når hensynet til et enkelt barn må ses i forhold til barnegruppen. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldre har rett til å bli hørt og skal ha mulighet til å påvirke – både som enkeltforeldre – og i samarbeid. Fra 1.august 2010 er det opprettet et eget nasjonalt foreldreutvalg for barnehagen (FUB) – utvalget skal være barnehageforeldres stemme i møter med politikere og andre myndigheter.

1908446_10152758377705469_5931606091583464194_n
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17.juni 2005 nr. 65. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. En konkretisering av rammeplanen skal gjøres i den enkelte barnehages årsplan. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Web_barnmedsaks

Barnehagens formålsparagraf
Formålet for barnehagen fastsetter hva som er barnehagens samfunnsmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven § 1)
_________________________________________________________________________